osadagornicza

 

 

 

godziny otwarcia cz

 

stredovek
historie
stezka
dalsiatrakce
tankleo
prohlidka

Středověk

Příběh

Středověk, čili kdy?

Středověk máme dnes spojený s feudální závislostí poddaných, rytíři, hrady, zaostalostí a dominancí kostela. Pamatujme však, že toto období v úhrnu více než tisícileté naší historie a jako takové zanechalo po sobě více, než by se mohlo zdát na první pohled. Jestliže chceme v něm postupně sledovat rozvoj vědy a techniky, musíme se nejprve „přenést“ do oněch časů a snažit se je pochopit.
Samotný název – Středověk – vznikl teprve na konci 16. století, když se usuzovalo, že to bylo pouze přechodné období mezi dvěma velkými epochami – starověkem a renesancí (v Polsku nazývanou obrození). V obecném povědomí fungovala střední staletí jako epocha intelektuální zaostalosti, stagnace a tmářství.

Chronologické rozdělení středověku v Evropě:

„Temná staletí“ – protože tak se nazýval také středověk – trvala teoreticky 1000 let. Hodně dlouho. Mnoho se také tehdy dělo. Podívejme se ve stručnosti na jejich smluvní rozdělení.
Raný středověk (5.–10. století)
V Evropě na přelomu starověku a středověku došlo k úpadku západořímského císařství a stěhování barbarských kmenů, které položily základy pro vznik budoucích velkých středověkých monarchií. Všechny evropské státy přijaly křesťanství: v římském nebo byzantském obřadu. V umění se spojovaly tradice římského umění s uměním germánských kmenů a uměním Východu – Byzancie. Hlavní úlohu plnilo latinské písemnictví. Utvářely se ideje, témata a motivy, které se používaly v pozdějších etapách rozvoje epochy. Tehdy se v architektuře zrodil románský sloh s příznačnými tlustými zdmi a úzkými okny. Vznikají první kamenná opevněná sídla obranného charakteru, která se uznávají za první hrady.
Vrcholný středověk (11.–13. století)
V tomto období rychle roste evropská populace. Vznikají stále větší hrady a města, které začínají hrát vedoucí úlohu v rozvoji kultury a hospodářství států. V Evropě vzniká síť okázalých kateder a univerzit. V umění zpočátku převládal románský sloh, který ve 12. století postupně uvolnil místo štíhlé gotice. V literatuře kromě latinského písemnictví začala vznikat tvorba v národních jazycích (tento jev trval až do konce 15. století). Vrcholný středověk byl také obdobím, ve kterém na bitevním poli dominuje rytíř na koni v plné zbroji. Bylo to také období křížových výprav, které způsobily střet s kulturou Východu v dosud nevídané míře. Mělo to vliv na intelektuální a hospodářský rozvoj Evropy.
Pozdní středověk (14.–15. století)
V umění dominoval gotický sloh. Stále výrazněji se projevovaly nové humanistické tendence, zvěstující příchod nové éry v dějinách kultury – renesance. Věda rozšiřovala obzory. Více pozornosti se věnovalo člověku, přírodě a bádání jejích zákonů. Provázání vědy se všedním životem usnadnilo další bouřlivý rozvoj všech oblastí hospodářství. Překročením prahu Středověkého technického parku se přenášíte právě do tohoto období: podzimu středověku. Do časů chaosu, válek, černé smrti a také přelidněných měst, barevných krámů, a především nebývalého technického pokroku.

Za konec středověku se považují různé události. Některé z nich jsou významnými událostmi na politické scéně, jiné zase odrážejí stav pokroku, který právě tehdy probíhal. Zde je několik z nich: Gutenbergův vynález tisku pomocí pohyblivých písmen, vynálezy Leonarda da Vinci (1452–1519), objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem (1492), vydání epochálního díla Georgiusa Agricoli týkajícího se středověkého hornictví (1556) nebo nakonec Koperníkovo tvrzení o oběhu Země kolem Slunce (1543) – heliocentrismus.

 

 

SPOLEČNĚ LEVNĚJI!

cena cz

Plán hornické osady

Viz plán osady

mapa spt mala

Zveme vás do dolu

kopalnia1

kopalniazlota1                      postrzeleni.pl